Razmatrajući mogućnost da uvedete neke promjene u Vašoj komunikaciji ili stilu upravljanja, nakon što ste uspješno završili Elit-in program koji ima za cilj da unaprijedi vaše osnovne vještine potrebne na tržištu rada, bili bismo Vam neizmjerno zahvalni ukoliko biste odgovorili na ovaj kratak upitnik o vašoj sposobnosti za uvođenjem promjena. Prije nego počnete sa upitnikom, molimo Vas da nam napišete koju promjenu želite uvesti. 

  • Prepoznati osnovne teorijske elemente Komunikacija: 5 aksioma komunikacije, forme komunikacije, verbalne, neverbalne, paraverbalne, govor tijela.
  • Učinkovita strateška komunikacija za lakše korištenje naprednih komunikacijskih alata koji će vam omogućiti da brže postignete svoj cilj.
  • Učinkovita strateška komunikacija, kao neophodan alat u vremenu koji zahtjevaju brzo uvođenje promjena u ličnom i profesionalnom životu. 

Ovaj modul je integralni dio trening paketa, a čiji sadržaj je napisan u skladu sa dobivenim rezultatima projekta. Ovaj modul Poduzetništvo sadrži informacije neophodne za početnike u poduzetništvu, koje nude pojašnjenja i izazove inovativne ekonomije sadašnjice. Ovaj modul će pomoći učesnicima da usvoje znanja koja su važna za poslovnu praksu, sposobnosti lidrestva, razumijevanje socijalne odgovornosti u poslovnom okruženju. 

Cilj modula Riješavanje problema je da učesnicima pomogne u identifikaciji i riješavanju različitih problema koji se mogu pojaviti u različitim kontekstima. Jedan od načina je sagledavanje kritičkih aspekata i koristi koje mogu proizaći iz riješavanja problema. 

Etika se smatra jednom od najvažnijih filozofskih tema. Ona je usko vezana za koncepte morala, te se bavi "svjesnim i odgovornim djelovanjima ljudi."  (Gurria, 1996).

Prema Orme i Ashton (2002), etika mora biti zasnovana na strukturama, politikama, kodovima ili na opštom shvatanju seta pravila. Također, ona zahtijeva od pojedinca da napravi distinkciju između dobrog i lošeg djelovanja, da donose teške odluke i da su dosljedni u njihovoj realizaciji. 


Umjetnost pregovaranja se fokusira na objedinjavanje svih relevantnih transverzalnih vještina koje mogu pomoći u uspješnom radu u bilo kojem polju života i poslovanja. Pregovaranje je proces koji se može odvijati svjesno ili nesvjesno skoro pa svake minute svakog dana. Stoga, shvatanje da postoji razlika između pregovaranja i diskutovanja će uvesti učesnike u vještinu pregovaranja. Određeni elementi pregovaranja će također biti objašnjeni kako bi se naglasila jako bitna razlika između pregovaranja kao kompleksnog procesa pokušaja iznalaženja rješenja, za razliku od diskutovanja kada se samo iznose stavovi i mišljenja. Nadalje, ovaj modul će pobliže da obradi različite situacije koje zahtjevaju pregovaračke vještine, jer nije svaka situacija pogodna za pregovaranje. Kako bi u potpunosti shvatili pregovarački proces, obradit će se ciljevi i rezultati pregovaranja, sa fokusom na moguće rezultiranje sa win-win (obje strane su pobjednici) i win-lose (jedna strana je pobjednik dok je druga strana gubitnik) situacijama. Onda kada se učesnici upoznaju sa sličnostima i razlikama pregovaračkih strategija, spoznat će koji pregovarački stil njima najbolje odgovara. I naposljetku, ovaj modul će obuhvaiti neke od najpoznatijih pregovaračkih strategija, naglašavajući da se neće svako pregovaranje završiti kao win-win situacija, i da je ponekad "odustajanje" najbolja alternativa. 


Modul Timski rad obrađuje značenja timskog rada, team building, i razlike između ova dva pojma, uloge u jednoj organizaciji i važnost timskog rada i team building treninga, karakteristike tima sa visokim performansama i učinkovitih timova, učinkovit proces timskog rada, vještine realizacije učinkovitih promjena na radom mjestu i prepoznavanje timskog rada i strategija team building-a, te aktivnosti kako ih unaprijediti. 

Modul Upravljanje vremenom obrađuje znanja učinkovitog upravljanja vremenom, postavljanja prioriteta i razlikovanje između urgentnog, važnog i neophodnog kroz teorijske i praktične primjere. Ovaj modul će pomoći učesnicima da razmisle o aktivnostima koje im trenutno oduzimaju najviše vremena, te na koji način ih planirati i realizovati.